Zobacz jak chronimy Twoje dane

I. Dane administratora

Administratorem danych osobowych podawanych przez Ciebie w ramach procesów rekrutacyjnych jest mTab Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-805 Poznań, ul. Św. Marcin 24/306, e-mail: jobs@mtab.com, telefon: 61 61 61 600, KRS 0000471203, NIP 783 170 22 28, REGON 302497751, („Spółka”).

II. Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, w tym ocena Twoich kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 2. Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 3. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na: weryfikacji Twoich kompetencji, realizacji celów wewnątrz-administracyjnych w ramach grupy mTab (por. pkt VI), ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (szerzej opisane w pkt III.e-g).

III. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. Obowiązek wynikający z przepisu prawa (art. 6.1.c RODO w związku z przepisami prawa pracy) gdy planowaną formą zatrudnienia Ciebie jest umowa o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. Twoja zgoda (art. 6.1.a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż wymagane przez przepisy kodeksu pracy: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 3. Podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6.1.f RODO); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość sprawdzenia Twoich umiejętności i kwalifikacji;
 5. Nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych (art. 6.1.f RODO), które przekazujemy do innych podmiotów z grupy mTab, które uczestniczą w procesie rekrutacyjnym (zob. pkt VI); naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zapewnienia podmiotom z grupy mTab wskazanym w pkt VI udziału w procesie rekrutacyjnym i utrzymywanie jednolitych standardów na poziomie grupy mTab w zakresie procesów rekrutacyjnych;
 6. Nasz prawnie uzasadniony interes – w celu ustalenia lub dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Spółki (art. 6.1.f RODO); prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6.1.a RODO).

IV. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22[1] §1 Kodeksu pracy (por. sekcja III lit. a)) jest niezbędne dla celów wzięcia udziału w procesie rekrutacji – wymaga tego przepis prawa – a w przypadku, gdy podstawą Twojego zatrudnienia byłaby umowa cywilno-prawna – podanie tych danych jest wymagane przez Spółkę. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 1 rok od momentu ich zebrania lub do czasu wycofania Twojej zgody, jeśli nastąpi to wcześniej.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom współpracującym z nami w zakresie potrzebnym do obsługi procesów rekrutacyjnych w tym np. podmiotom obsługującym na zlecenie Spółki proces rekrutacji w Spółce, operatorom usług informatycznych świadczącym usługi na rzecz Spółki, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Dodatkowo udostępniamy Twoje dane osobowe następującym podmiotom powiązanym (korporacyjnie) ze Spółką tj. działającymi w ramach grupy mTab, a które mogą być angażowane w proces rekrutacyjny:

mTab LLC,

1100 E Orangethorpe Ave. Suite 251 Anaheim, CA 92801, Stany Zjednoczone Ameryki

Gamma Associates LTD,

4 Argent Court, Laindon, Essex, SS15 6TH, Wielka Brytania

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz terytorium Wielkiej Brytanii (UK) w związku z przekazywaniem przez nas Twoich danych osobowych do:

 • spółek z grupy mTab, które uczestniczą w procesie rekrutacyjnym (por. pkt VI);
 • wspierających nas dostawców usług, np. dostawców usług IT lub firm rekrutacyjnych.

W odniesieniu do ww. Państw Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Twoje dane przekazujemy do państw trzecich zgodnie z art. 46 RODO tj. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia w postaci tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.  

Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń, których używamy do ochrony danych osobowych kontaktując się z nami na adres wskazany w pkt I.

VIII. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (por. pkt III). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na nasze dane kontaktowe wskazane w pkt I;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

Dodatkowo, w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami na adres wskazany w pkt I.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoją sytuację prawną.